foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Pomyślisz: niemożliwe, wszystkie szkoły są takie same. Nasza szkoła NIE. Dlaczego? Bo kiedy ktoś z nas, nasz uczeń ma problem, przeżywamy to wspólnie, staramy się wspierać, pomóc, nie ma dla nas drzwi zamkniętych – wszystkie otwieramy.Przyjdź, zobacz, porozmawiaj, a przekonasz się, że to prawda.

Szkoła Podstawowa nr 60 Specjalna w Katowicach

 

 

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych:

 

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o autyzmie lub zespole Aspergera.

 

 

 

  1.  Z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Rodzic (prawny opiekun) udaje się do Wydziału Edukacji w Katowicach ul. 3 Maja i wypełnia formalności związane z otrzymaniem skierowania.
  2. Skierowanie wydawane jest w pierwszej kolejności uczniom z terenu Katowic, a potem uczniom spoza Katowic.

 

 

W przypadku kandydatów spoza Katowic należy:

 

  •  zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta lub Burmistrza w miejscu zameldowania, o wyrażenie zgody na edukację dziecka w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach.

 

  • W przypadku zgody, Prezydent/Burmistrz zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowic O decyzji, Prezydent Miasta informuje Rodziców i Szkołę.

 

  • Po otrzymaniu  pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Katowice Rodzic (prawny opiekun) postępuje zgodnie z puntami 1 – 2  

 

  • Nabór kandydatów do klas pierwszych i może być przedłużony w zależności od liczby zgłoszeń do 31 sierpnia,

 

  • O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej decyduje kolejność zgłoszeń oraz  możliwości utworzenia klas pierwszych.Do klas już istniejących (jeżeli jest miejsce) uczniowie przyjmowani są również w trakcie roku szkolnego (rekrutacja jw.)

 

Licznik odwiedzin

916398
Today
All days
684
916398

2019-12-05 17:44

2019 Copyright Szkoła Podstawowa nr 60 w Katowicach Rights Reserved